Witamy serdecznie na stronie internetowej KADRY ! 


Najnowsze informacje dot. bieżących wydarzeń znajdują się  w dziale WYDARZENIA (kliknij).

Związek Zawodowy Dozoru 'KADRA' jest międzyzakładową organizacją związkową obejmującą swoim działaniem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, w jednostkach organizacyjnych na terenie Rzeczpospolitej Polski i spółki Grupy Kapitałowej PGNiG. Związek jest samorządną i demokratyczną organizacją pracowników dozoru, niezalezną od pracodawców, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, utworzony na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.854, z pózn. zm. ).

Związek realizuje swoje statutowe zadania i cele, przestrzega zawartych w Konstytucji RP zasad ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego oraz przepisów prawa krajowego, a także ratyfikowanych przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Związek realizuje działalność w zakresie obrony praw i interesów zawodowych pracowników dozoru ruchu, zaspokajania ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych. Reprezentuje swoich członków i działa w ich interesie oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych.